Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

Møtekalender

Våren 2020 er møteplanen ikkje gjennomført pga corona-tiltak. Opplæring, konstituering og  vedtak  i det nye styret vil inntil vidare gå føre seg digitalt.

Heimesidene er også under fornying, og vil etter kvart innehalde meir oppdatert profil og informasjon.

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

I periodane mellom styremøta handsamar verneområdestyret også enkelte saker per epost. Vedtak i desse sakene vert lagt ut under "styredokument".

Møte for nasjonalparkstyre og verneområdestyre er opne offentlege møte. Sekretariatet sender innkalling til styret per epost med sakspapir, i tillegg til at møtet vert offentleg tilgjengeleg på styret si nettside.

Etter møtet vert det ført protokoll som er tilgjengeleg under "styredokument". Dette er grunnlag for utsending av vedtaksbrev. Vedtak vert lagt ut på www.miljovedtak.no, og kunngjort for Fylkesmannen og gjeldande kommunar.