Planer og publikasjoner

Hallingskarvet nasjonalpark ble formelt stiftet i 2006
Hallingskarvet nasjonalpark ble formelt stiftet i 2006, Foto: Miljøverndepartementet


Under finnes planar og publikasjoner som er utarbeidet spesifikt for Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde. 


Kongelig resolusjon

Petter Braaten frå SNO ute med Skarveskolen

Kongen i stadsråd ga ut Kongelig resolusjon for verneplan for Hallingskarvet i 2006. Kongelige resolusjoner er avgjørelser tatt av regjeringen samlet i statsråd under ledelse av Kongen. Resolusjonen er vedtatt på bekgrunn av kunnskapsgrunnlaget for Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde og ferdige prosesser om avgrensing av områdene og verneforskrifter.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:03.08.2012)

Verneforskrift

Lars Lein bygde Lordehytta i Folarskardet i 1880 for lord Garvagh

Det gjelder to verneforskrifter i området, en for Hallingskarvet nasjonalpark og en for Finse biotopvernområde som ble fastsatt i desember 2006. Verneforskriften inneholder rammene for vernet og forteller om hvilke offentlige aktører som har forvaltningsansvar i områdene. De innebær verneregler om landskapet, plantelivet, dyrelivet, kulturminner, ferdsel, motorferdsel, forurensing og ...

(Publisert:02.07.2012 Sist endret:31.07.2012)

Publikasjoner om verneprosessen

Langs stien mellom Raggsteindalen og Geiteryggen holder beitedyra landskapet i hevd

Som ledd i verneprosessen ble det utarbeidet en konsekvensutredning for Hallingskarvområdet.  Gjennom denne prosessen ble det utarbeida flere fagrapporter om ulike temaer i forhold til forskriften for konsekvensutredning i Plan og bygningsloven.  Kunnskapen er samla for å kunne vurde effekter av ulike tiltak og prosjekter.  Med slik kunnskap om naturen og kulturlandskapet er ...

(Publisert:02.07.2012 Sist endret:31.07.2012)

Forvaltningsplan

Automatene er et av verktøyene som SNO bruker for tilsyn med fjellreven

Forvaltningsplanet for Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde var godkjent 2009 etter prosess av folkemøter, temamøter og høyringer med interesserte aktører i området. Forvaltingsplanet er plan som skal hjelpe med å sikre ei heilskapleg forvaltning for Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområdet. Det er et felles dokument brukt til å hjelpe med å fremme og ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:31.07.2012)

Brosjyre og andre publikasjoner

Det er ulike behov for informasjon og rapportering for ulike institusjoner og prosjekter innenfor nasjonalparken.  På denne sida finnes utgitte brosjyrer og publikasjoner for området. Informasjonsbrosjyre: Hallingskarvet – stort, mektig og godt – er en brosjyre laga etter felles mal for nasjonalparkene i Norge av Direktoratet for naturforvaltning for å gi en generell introduksjon til ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:31.07.2012)

Besøksstrategi for Hallingskarvet nasjonalpark

Besøksforvaltningen til Hallingskarvet nasjonalpark skal sikre og ivareta verneverdiene i nasjonalparken. Innenfor denne rammen skal besøksforvaltningen gi gode opplevelser til besøkende, bidra til lokal verdiskaping og forståelse for verneverdiene i Hallingskarvet. Hallingskarvet nasjonalpark skal nå besøksstrategiens mål gjennom: Kanalisere ferdsel til områder som kan tåle høyt ferdselstrykk....

(Publisert:06.01.2016)

Kommunikasjonsplan for Hallingskarvet nasjonalpark

Kommunikasjonsplanen følger opp mål og strategier i Besøksstrategien for Hallingskarvet. Målet for kommunikasjonsplanen er å sikre at nasjonalparken har et enhetlig budskap.  Hovedbudskapet til Hallingskarvet nasjonalpark er å formidle storslått, urørt natur og «omsorg for naturen». Budskapet skal være gjennomgående i nasjonalparken sin kommunikasjon mot turgåere, potensielle besøkende og...

(Publisert:13.12.2016)