Styret


Vedtekter

Se nærmere på og kjenn lukten av Fjelltjæreblome

Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet. Vedtektene er fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62 annet ledd og tredje punktum, jf kongelig resolusjon av 4. juni 2010. Vedtektene lister opp formålet, myndighet, geografisk avgrensning, sammensetning av styret og oppgavene til styret. Vedtekter for ...

Styremedlemmer

Utsikt så langt som øyet kan se over Lengjedalen

Medlemmene i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikere. Sittende styre ble oppnevnt av Miljødirektoratet i brev datert 29. februar 2016. Oppnevningsperioden følger valgperioden for kommunestyret og fylkestinget. Under er en oversikt over styremedlemmer med personlige varamedlemmer: Rolle Fast medlem Varanedlem Representerer Leder Erik Kaupang Nina Dalen Hol ...

Rådgivende utvalg

Bare lier ved Prestholtskarvet

Som et ledd i forvaltningen av Hallingskarvet nasjonalpark ønsker Hallingskarvet nasjonalparkstyre å ha god kontakt med ulike brukergrupper innenfor nasjonalparken. I den forbindelse er det opprettet et Rådgivende utvalgt. Styret ønsker å ha Rådgivende utvalg som en arena hvor en kan utveksle erfaringer og utfordringer rundt forvaltningen av Hallingskarvet. Første møte mellom ...

Arbeidsutvalg

I fjellrypas rike på Skorpa

I møte 5. april 2016 vedtok Hallingskarvet nasjonalparkstyre å videreføre det etablerte arbeidsutvalg for Hallingskarvt nasjonalpark. Styret har gitt Arbeidsutvalget myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader med tidsavgrenset påvirkning og der det klart framgår av forvaltningsplanen at tillatelse kan/bør gis eks. motorferdsel, tiltak innen landbruket og organsierte turer.

Møtekalender

Møter for Hallingskarvet nasjonalparkstyre er åpne offentlige møter. Sekretariatet sender innkalling med sakspapirer til styret per e-post. I tillegg blir innkalling og sakpapirer gjort offentlig tilgjengelig på styret sine nettsider. Etter møte blir det ført møteprotokoll som er tilgjengelig på styret sine nettsider. Protokollen er grunnlaget for utsending av vedtaksbrev. Kopi av ...

Styredokument

Se deg godt for, og der er Reinrosen i Omnsbakkan

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:27.05.2013)