Verneområde

Reinsdyras område på Såtehjallen
Reinsdyras område på Såtehjallen , Foto: Kjell Åge Norum

Hallingskarvet nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for to verneområder som grenser mot hverandre. Dette er Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde. De har hver sin verneforskrift men felles forvaltningsplan. Under finnes kort presentasjon av verneområdene:


Hallingskarvet nasjonalpark

Reinros i frodig grunn rundt Hallingskarvet

Formålet med Hallingskarvet nasjonalpark: Vernet skal sikre det karakteriske landskapet av selve Hallingskarvet og det inneholder av kulturminner, geologi og biologisk mangfold av vegetasjon og dyreliv.   Selve Hallingskarvet og området rundt inngår i en helhet og er et relativt urørt høgfjellsområde. For å gi vern mot inngrep i dette urørte området ble Hallingskarvet nasjonalpark ...

(Publisert:10.05.2012 Sist endret:06.01.2016)

Finse biotopvernområde

Det åpne landskapet langs Rallarvegen ved Finsevatnet

Formålet med Finse biotopsvernområde: Å sikre et viktig trekkområde for villrein.  Området binder sammen leveområder for villreinen på Hardangervidda og i Nordfjella.  Selve Hallingskarvet og området rundt inngår i en helhet og er et relativt urørt høgfjellsområde. For å verne mot inngrep i dette urørte området ble Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde oppretta. Finse ...

(Publisert:10.05.2012 Sist endret:06.01.2016)