Søkje om dispensasjon frå verneforskrifta

Bødalsseter i Stryn.
Bødalsseter i Stryn.

Enkelte tiltak og aktivitetar er i utgangspunktet forbode i nasjonalparken, men det er opna for at nasjonalparkstyret kan gje dispensasjon

Dette gjeld mellom anna motorferdsel og ulike typar byggjetiltak. Tiltakshavar må i slike tilfelle sende søknad om dispensasjon frå verneforskrifta til nasjonalparkstyret.

For å finne ut kva tiltak og aktivitetar som treng dispensasjon må ein lese verneforskrifta eller forvaltningsplanen. Dersom ein ikkje finn det ut der, kan ein kontakte nasjonalparkforvaltaren.

(Publisert:07.03.2013 Sist endret:04.12.2015)