Arbeidsutval


Nasjonalparkstyret har oppretta eit arbeidsutval (AU) beståande av representantar frå styret. Styret har delegert fylgjande sakstypar til AU:

  • Dispensasjonssøknader der det i framlegget til forvaltningsplan går fram at løyve kan/bør gjevast, t.d. motorferdsel og andre tiltak som har tidsavgrensa påverknad. Dette omfattar ikkje irreversible tiltak som f.eks. byggjetiltak. (Dvs. at søknader om irreversible tiltak uansett skal handsamast av styret).
  • Søknader om forlenging av dispensasjon frå verneforskriftene, der same søkjar har fått løyve tidlegare.

 

2012-2016:

leiar Ivar Kvalen
medlem Sven Flo
medlem Gunnvor A. Sunde
medlem Karen Marie Hjelmeseter
1. varamedlem Oddmund Klakegg
2. varamedlem

Eline Orheim

 3. varamedlem

 Einar Målsnes

 

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:09.12.2015)