Styredokument


Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjer endeleg vedtak (sjå protokoll).

Protokoll styremøte

  Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak, og styret er vedtaksmynde.   Protokollane er sortert etter årstall og nummerert.  

Protokoll arbeidsutvalsmøte

Protokoll for arbeidsutvalet for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre er den offisielle møteboka for utvalet. Utvalet kan handsame dispensasjonssøknader der det i framlegget til forvaltningsplan går fram at løyve kan/bør gjevast, samt forlenging av dispensasjon frå verneforskriftene, der same søkjar har fått løyve tidlegare.