Tiltak og prosjekt

Nyrestaurert siktevarde ved Adelsten, Kamperhamrane. Foto: Anne Rudsengen
Nyrestaurert siktevarde ved Adelsten, Kamperhamrane. Foto: Anne Rudsengen

Kvart år gjennomfører verneområdeforvaltninga ei rekke tiltak knytt til vedlikehald, skjøtsel og tilrettelegging. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre søkjer om midlar frå sentrale styresmakter til ulike prosjekt. Ofte er det SNO lokalt som gjennomfører eller administrerer gjennomføringa av desse prosjekta. Lokale organisjasjonar, bygdeservice-selskap eller grunneigarar er som regel sentrale i gjennomføring av prosjekta. 


(Publisert:28.11.2011 Sist endret:09.12.2015)

Planlagde tiltak (tiltaksplanar)

Alle planlagde tiltak i nasjonalparken skal være forankra i forvaltnings- eller skjøtselsplanar. Dersom dei nemnte overordna planane er under revisjon, skal planlagde tiltak være forankra i "andre styrande dokument" jf. budsjetteksten i statsbudsjettet.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.12.2015)

Gjennomførte tiltak

Sida er under arbeid.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.12.2015)