Styredokument

Rauddalen


Protokoll styremøte

  Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Nasjonalparkstyre for Jotunheimen og Utladalen. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og styret er vedtaksmynde.  

Protokoll AU-møte

Protokoll for arbeidsutvalet for Nasjonalparkstyre for Jotunheimen og Utladalen er den offisielle møteboka for utvalet. Utvalet kan handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og utvalet er vedtaksmynde.

Sakspapir

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll)