Planar og publikasjonar

Mogop
Mogop, Foto: Rigmor Solem - SNO


  

Under er ei oversikt over planar som er utarbeida spesifikt for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde og generell litteratur om verneområde forvaltning.


Forvaltningsplan

Garden Skåri vart restaurert frå 1996 - 1998 og er i dag besøkssenter.

Forvaltningsplanen skal utdjupe og presisere dei einskilde verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarleg for utarbeiding av forvaltningsplanen. Planen er eit praktisk hjelpemiddel som skal sikre ei heilskapleg forvaltning. Planen gjev ...

(Publisert:15.10.2015 Sist endret:19.10.2015)

Brosjyre og årsmelding

Skagastølsryggen og Dyrhaugsryggen i januarsol.

  I tillegg til ei brosjyre som er utarbeida for verneområdet, vert det årleg utarbeida rapportar som både viser status for verneområdet og tiltak som er gjennomført.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:24.01.2020)

Naturfaglege rapportar

Skrubbær.

  I vedtektene til nasjonalparkstyre for Jotunheimen og Utladalen er det slege fast at styret skal legge til rette for ei heilskapleg og kunnskapsbasert forvaltning av verneområda. For å kunne vurdere effektar av ulike tiltak og prosjekt, ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:08.10.2013)

Handbøker og rundskriv

Haustfargar i Fleskedalen med Hurrungane bak.

  Det er utarbeida ei rekke handbøker og brosjyrar/skjema for mange tema som kan vere relevante for brukarane av Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsverneområde. Under er ei opplisting av eit utval som er vurdert som mest ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:19.08.2014)

Besøksstrategi for Jotunheimen og Utladalen

Besseggenstien etter stiprosjektet

Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde er eit av dei mest besøkte verneområda i Noreg. Med bakgrunn i den nasjonale satsinga på verdiskaping basert på naturarven, er det utarbeida ein besøksstrategi.

(Publisert:17.09.2012 Sist endret:13.06.2017)

Besseggen - rapport om brukarundersøking

Det mest populære i Jotunheimen nasjonalpark; Gjendebåten og Besseggen

I 2019 vart det gjennomført brukarundersøking ved dei mest brukte innfallsportane til Jotunheimen og Utladalen. For Besseggen er det gjort utfyllande registrering, som grunnlag for vurdering av å søkje status som Nasjonal Turiststi. Rapport om ...

(Publisert:27.03.2020)