Naturfaglege rapportar

Skrubbær.
Skrubbær., Foto: Thor Østbye

 

I vedtektene til nasjonalparkstyre for Jotunheimen og Utladalen er det slege fast at styret skal legge til rette for ei heilskapleg og kunnskapsbasert forvaltning av verneområda. For å kunne vurdere effektar av ulike tiltak og prosjekt, trengs fagleg registrering og vurdering av verneverdiar.

Det vil det vere behov for fagrapportar om forhold i verneområdet som er knytt til særskilde forvaltningsmessige forhold og problemstillingar. Det kan vere reine registreringar eller fagmessige vurderingar. Lista her vil bli fyllt på etterkvart.

 


 

Verneområde Tema Namn rapport Fagansvarleg  År
Jotunheimen nasjonalpark Naturfagleg evalueringsrapport  Evaluering av skjøtselstiltak ved Gjendebu Bjørn Harald Larsen / Miljøfaglig Utredninger AS 2012
Utladalen landskapsvernområde Naturtypekartlegging og skjøtselsvurdering  Kulturlandskapet i Vormeli, biologiske verdier og skjøtsel  Tanaquil Enzenberger  2008
Jotunheimen nasjonalpark  Rapport etter søppelrydding ved Fannaråken  Gamalt søppel i Fannaråken 2010 Einar Fortun  2010 
         
(Publisert:21.12.2011 Sist endret:08.10.2013)