Handbøker og rundskriv

Haustfargar i Fleskedalen med Hurrungane bak.
Haustfargar i Fleskedalen med Hurrungane bak., Foto: Thor Østbye - SNO

 
Det er utarbeida ei rekke handbøker og brosjyrar/skjema for mange tema som kan vere relevante for brukarane av Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsverneområde. Under er ei opplisting av eit utval som er vurdert som mest relevant. Det vil stadig vere behov for revisjonar, og denne opplistinga vil derfor måtte oppdaterast.
  

 
Tema Namn Utgjevar År
Stimerking Merkehandboka DNT 2009
Forvaltning Forvaltningshandboka Naturvern kap.1  DN 2008
  Forvaltningshandboka Lovverket kap.2    
  Forvaltningshandboka Verneområde kap.3    
  Forvaltningshandboka Vernevedtak kap.4    
  Forvaltningshandboka Forvaltning av verneområde kap.5    
  Forvaltningshandboka Tilsyn med verneområde kap.6    
Skjøtsel Skjøtselshandboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker  Ann Norderhaug 1999 
Økonomi  Strategi for bruk av midlar til tiltak i verneområde  DN  2007 
Forvaltning Rundskriv om forvaltning og verneforskrifter DN 2010
 
(Publisert:21.12.2011 Sist endret:19.08.2014)