Tiltak

Utmarksslått ved Avdalen.
Utmarksslått ved Avdalen., Foto: Rigmor Solem - SNO

 

Kvart år gjennomfører verneområdeforvaltninga ei rekke tiltak knytt til vedlikehald, skjøtsel og tilrettelegging. Nasjonalparkstyre for Jotunheimen og Utladalen søkjer om midlar frå sentrale styresmakter til ulike prosjekt. Ofte er det SNO lokalt som gjennomførar eller administrerar gjennomføringa av desse prosjekta. Både lokale aktørar som fjellstyrer eller grunneigarar og eksterne aktører vert nytta til praktisk gjennomføring. 


Pågåande tiltak

Utladalen Naturhus i vårbløming

  Det er kvart år ei rekke tiltak som vert gjennomført i verneområda. Under er ei liste over prosjekt som er i gong eller som krev regelmessig vidareføring.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.09.2013)

Avslutta tiltak

Flaten og Vetti gard i Utladalen

  Sidan opprettinga av verneområde med vedtaket av verneforskrifta 1980, har det blitt gjennomført og iverksett ei rekke tiltak og prosjekt i verneområdet.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.09.2013)

Bestillingsdialog

Skagastølsryggen i morgondis

  Kvart år vert det løyvd midlar til tiltak i verneområda over statsbudsjettet. Ein eigen pott er avsett til tiltak i større verneområde. I samarbeid mellom SNO sentralt og DN, vert denne potten fordelt til dei ulike verneområdestyra (der dei er konstituert).

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:28.11.2012)

Cars-Out

At Glitterheim visitors can either bring their own bicycle or rent one by the parking place.

Cars-Out is a joint international project between protected areas in Slovenia and Norway. Sečovlje Salina Nature Park is head of the project while Strunjan Landscape Park and Jotunheimen National Park are partners.  The theme of the project is to promote environmentally friendly visitation of protected areas.