Kartlegging kulturminner 2019

En viktig del av formålet med verneområdene dreier seg om å ta vare på kulturminner. Under forarbeidene for vernet ble det gjennomført en enkel kartlegging av kulturminner i Navitdalen og Kvænangsbotn. Denne avdekket enkelte funn slik det fremgår av kartet under. Det er imidlertid store områder som ikke er kartlagt hvor sannsynligheten er stor for at det finnes mange flere kulturminner.

Målet med prosjektet er å gjennomføre en helhetlig kartlegging av verneområdene. I dette nevnes spesielt:- Både kulturminner og kulturmiljøer- Kartfesting av disse- Beskrivelse av hva det er- Vurdering av de enkelte elementene, bla om de er automatisk freda eller ikke- Markering med GPS og kartfesting av evt sikringssone rundt kulturminnene/kulturmiljøene- Vurdering om det er behov for skjøtsel av dem og i så fall hva slags.

Beskrivelse av hvordan prosjektet planlegges forankret
Det etableres en egen styringsgruppe med representanter fra de forskjellige reinbeitedistriktene som berøres av vernet. Styret i hvert distrikt utnevner en person som skal delta i styringsgruppa for prosjektet. Videre utnevnes en representant fra lokale interessenter. Grunneier har en egen plass i styringsgruppa. Styringsgruppa kommer sammen i møte tre ganger i prosjektperioden. Verneområdeforvalter fungerer som sekretær for styringsgruppa. Fagkonsulent er faglig prosjektansvarlig. Bidrag fra sametinget og fylkeskommunen avklares.
1. Møte gjennomføres som planleggingsmøte i løpet av april/mai. Styringsgruppa disponerer midler til feltaktiviteten basert på tildelt ramme.
2. Møte gjennomføres i forbindelse med feltarbeidet før dette har kommet i gang.
3. Møte kommer etter feltsesongen i forbindelse med rapportering av resultater. Eventuelt sensitive data tas ut av den offisielle rapporten.

Oppdraget omfatter begge verneområdene  Kvænangsbotn og Navitdalen og gjelder hele verneområdene. 

Prosjektbeskrivelsen beskriver gjennomføring av et prosjekt. Forutsetning for gjennomføring er bevilgning fra Sametinget.

 

Se prosjektbeskrivelsen her

(Publisert:25.03.2019 Sist endret:26.03.2020)