Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Workshop utvikling av Synnfjell

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Nasjonalparkforvalter deltok denne uka på en workshop om utviklingen av Synnfjellområdet i Nordre Land kommune. Ca. 50 personer deltok deriblant reiselivsaktører i området, Visit Lillehammer, grunneiere, Land utvikling og Nordre Land kommune. Firmaet Norsk turistutvikling som holder til på ...

(Publisert:30.01.2020)

Søknad om tiltaksmidler for 2020

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Nasjonalparkstyret har søkt Miljødirektoratet om tiltaksmidler for 2020 som bla. omfatter:  - Skjøtsel av kulturmark, flere lokaliteter. - Detaljplanlegging og etablering av startpunkt Verksodden i Sør-Fron. - Besøksside på nett for nasjonalparken. - Restaurering av stier og kanalisering ...

(Publisert:30.01.2020)

Nytt omfattende elgmerkeprosjekt

Med det første startes et stort elgmerkeprosjekt i Langsua og de tilgrensende områdene. Prosjektet går i regi av rettighetshaverne, kommunene og fylkeskommunen. Norsk institutt for naturforskning skriver i sin søknad om bruk av helikopter følgende: I forbindelse med elgmerking og evt. elgtelling ...

(Publisert:10.01.2020)

Forvaltningsplan Langsua - framdrift

Nasjonalparkstyret har lagt opp til følgende framdrift i sine nærmeste styremøter:  - 27.01: Foreløpig vurdering av innkomne uttalelser - 02.03: Ferdigstilling av planen - Oversendelse deretter til Miljødirektoratet for endelig godkjenning. Det kom inn 45 uttalelser som nå vurderes. 

(Publisert:10.01.2020)

Startpunkt Verksodden - forprosjektrapport klar

Langsua nasjonalparkstyre har i  samarbeid med Oppland fylkeskommune og Sør-Fron kommune fått utarbeidet et forprosjekt for et start- og informasjonspunkt på Verksodden i Sør-Fron kommune. Hensikten med prosjektet er å ønsket velkommen til verneområdene, informere og natur- og kulturkvaliteter ...

(Publisert:10.01.2020)

Øystre Slidre nasjonalparkkommune

Kommunen er godkjent som nasjonalparkkommune av Miljødirektoratet. De søker nå opptak i foreningen "Norges nasjonalparkkommuner; https://nasjonalparkkommuner.no/.  Fra tidligere er Gausdal av kommunene i Langsua, godkjent som nasjonalparkkommune.

(Publisert:26.11.2019)
Vis nyhetsarkiv