Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Nytt omfattende elgmerkeprosjekt

Med det første startes et stort elgmerkeprosjekt i Langsua og de tilgrensende områdene. Prosjektet går i regi av rettighetshaverne, kommunene og fylkeskommunen. Norsk institutt for naturforskning skriver i sin søknad om bruk av helikopter følgende: I forbindelse med elgmerking og evt. elgtelling ...

(Publisert:10.01.2020)

Forvaltningsplan Langsua - framdrift

Nasjonalparkstyret har lagt opp til følgende framdrift i sine nærmeste styremøter:  - 27.01: Foreløpig vurdering av innkomne uttalelser - 02.03: Ferdigstilling av planen - Oversendelse deretter til Miljødirektoratet for endelig godkjenning. Det kom inn 45 uttalelser som nå vurderes. 

(Publisert:10.01.2020)

Startpunkt Verksodden - forprosjektrapport klar

Langsua nasjonalparkstyre har i  samarbeid med Oppland fylkeskommune og Sør-Fron kommune fått utarbeidet et forprosjekt for et start- og informasjonspunkt på Verksodden i Sør-Fron kommune. Hensikten med prosjektet er å ønsket velkommen til verneområdene, informere og natur- og kulturkvaliteter ...

(Publisert:10.01.2020)

Øystre Slidre nasjonalparkkommune

Kommunen er godkjent som nasjonalparkkommune av Miljødirektoratet. De søker nå opptak i foreningen "Norges nasjonalparkkommuner; https://nasjonalparkkommuner.no/.  Fra tidligere er Gausdal av kommunene i Langsua, godkjent som nasjonalparkkommune.

(Publisert:26.11.2019)

Hogst langs Liomsetervegen

Langsua nasjonalparkstyret har i møte 11.11 gitt Gausdal allmenningsstyre tillatelse til å hogge gran langs Liomsetervegen på strekningen fra Holsbru til Dokkvollan. Det vil samtidig bli tatt ut bjørk som blir kuttet opp til flis. Hogsten er planlagt startet opp med det aller første. Styret har bla ...

(Publisert:15.11.2019)

Ny skilting til Ormtjønnkampen

Skilting til Ormtjønnkampen

Statens vegevesen har nylig satt opp nytt skilt i samarbeid med Langsua nasjonalparkstyre. Turen opp til Ormtjønnkampen tas av noen tusen mennesker hvert år. Herfra har du bla. flott oversikt over den sørlige delen av Langsua. Turen tar en times tid og stien er god.   

(Publisert:15.11.2019)
Vis nyhetsarkiv