Er det lov å fly med drone i Lyngsalpan landskapsvernområde

Reinrose med Steindalsbreen i bakkant
Reinrose med Steindalsbreen i bakkant, Foto: Oddrun Skjemstad

Kan man fly med drone i vernet natur? I de fleste verneområder og nasjonalparker er motorisert ferdsel strengt regulert, men gjelder disse regelene også for droner?

Droner kan ta flotte oversiktsbilder av folk på tur, interesante objekter, og av landskapet. Men droner skaper også mye irritasjon blant folk som er på tur for å oppleve ro og fred og naturens egne lyder. Og hvordan virker egentlig en surrende drone inn på en hekkende fugl?

Droneteknologien er kommet ganske nylig, og er snart blitt allemannseie. Regelverket henger litt etter den teknologiske utviklingen. Er det lov å fly drone i et verneområde? Svaret på dette avhenger litt av den enkelte verneforskrift og hva som er formålet med vernet.

Hva gjelder i Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci?

Lyngsalpan landskapsvernområde har følgende verneformål: 

"Formålet med landskapsvernområdet er å ta vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster med det biologiske mangfoldet, de kulturminner og den kulturpåvirkning som preger landskapet.

Allmennheten skal ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift"; jfr. Forskriftenes § 2.

Motorferdsel er ikke tillatt i landskapsvernområdet og både lavtflygning og landing med helikopter er forbudt. Droneflyging er derimot ikke definert som motorferdsel og Lov om motorferdsel i utmark omfatter heller ikke droneflyging. Droner er imidlertid likestilt med modellfly og verneforskriften for Lyngsalpan landskapsvernområde har en bestemmelse om at det er ulovlig å fly med modellfly o.l, jfr. verneforskriftenes § 3, pkt. 6.2. Det er derfor i utgangspunktet forbudt å fly med drone innenfor vernegrensen i Lyngsalpan. Dersom du likevel ønsker å benytte drona di i verneområdet må du søke verneområdestyret om dispensasjon fra vernereglene. En søknad må vurderes etter Naturmangfoldlovens § 48 og vil vurderes opp mot formålet med vernet og om en tillatelse vil kunne føre til en  forringelse av verneverdiene. En søknad vil vurderes strengest under hekke- og yngletid.

Ta kontakt med verneområdeforvalter dersom du har spørsmål om dette. Kontaktinformasjon finner du her

Kom gjerne og opplev naturen i Lyngsalpan - Naturen er best "live"


(Publisert:24.05.2018)