Nasjonalpark i Lyngsalpan?

Faueldalsvatnet
Faueldalsvatnet, Foto: oddrun Skjemstad

Regjeringen har i Jeløya plattformen lagt til grunn å vurdere supplering av nasjonalparkplanen. Miljødirektoratet ga derfor i november 2018, etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, fylkesmennene beskjed om å starte arbeidet med identifisering og utvelgelse av konkrete områder som er aktuelle for senere vern.

Fra Fylkesmannen i Troms ble Lyngsalpan landskapsvernområde foreslått oppgradert til nasjonalpark. Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde stilte seg også bak dette forslaget. Dette med bakgrunn i at Lyngsalpan landskapsvernområde opprinnelig var foreslått som nasjonalpark i "ny landsplan for nasjonalparker" (NOU 1986:13) og videreført i St.mld nr 62 (1991-92).

På landsbasis har Miljødirektoratet vurdert at det er 46 områder som naturfaglig kan kvalifisere som nasjonalpark, og Lyngsalpan er en av disse. Miljødirektoratet har sendt over sin vurdering til Klima- og miljødepartementet.

Dersom videre prosess viser at mange områder kan være egnet som nasjonalpark, vil det bli vurdert å behandle disse forslagene samlet i en egen nasjonalparkplan. Det vil bli gjennomført dialog med berørte kommuner før eventuelle nasjonalparkforslag videreføres.

Her kan du gå inn å lese mer om dette.

(Publisert:02.09.2019)