Tiltak og prosjekt

Forvaltning av verneområdet krever ulike tiltak knyttet til kartlegging, informasjon og tilrettelegging, vedlikehold og skjøtsel. Verneområdestyret for Lyngsalpan melder årlig inn behov for midler til sentrale myndigheter.

Den praktiske gjennomføringen av de ulike tiltakene utføres av lokalt SNO, grunneire, lokale lag eller foreninger eller innleide firmaer

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:30.01.2014)

Planlagte tiltak

Sør Lenangsbotn

Verneområdestyret har utarbeidet en ny tiltaksplan for 2015. Denne planen er et plandokument med prioriteringer knyttet til skjøtsel, tilrettelegging og investeringer i Lyngsalpan landskapsvernområde.

(Publisert:14.01.2013 Sist endret:04.02.2015)

Gjennomførte tiltak

Bru over elva på Innereidet

Siden opprettelsen av verneområset i 2004 er det blitt gjennomført og iverksatt en rekke tiltak og prosjekt i verneområdet, og i innfallsportene til verneområdet.

(Publisert:15.01.2013 Sist endret:04.02.2015)

Bestillingsdialogen

Hvert år blir det bevilget penger til tiltak i verneområdene over statsbudsjettet. En egen pott er satt av til tiltak i større verneområder. I samarbeid mellom SNO sentralt og DN blir denne potten fordelt til de ulike verneområdestyrene. Bestillingsdialogen er en årlig proseess som alle Verneområdestyrer og alle Fylkesmenn har med Statens Naturoppsyn der en melder inn hvilke behov en har for ...

(Publisert:15.01.2013)