Bestillingsdialogen

Hvert år blir det bevilget penger til tiltak i verneområdene over statsbudsjettet. En egen pott er satt av til tiltak i større verneområder. I samarbeid mellom SNO sentralt og DN blir denne potten fordelt til de ulike verneområdestyrene.

Bestillingsdialogen er en årlig proseess som alle Verneområdestyrer og alle Fylkesmenn har med Statens Naturoppsyn der en melder inn hvilke behov en har for midler og arbeidskraft i de ulike verneområdene.

I praksis fungerer bestillingsdialogen slik at nasjonalparkstyret hver høst setter opp en prioritert liste over hvilke tiltak styret ønsker å få gjennomført det kommende året. Dette settes opp i et skjema med kort beskrivelse av hvert tiltak, hvor mye det vil koste av tid og penger, og om hvem som er ansvarlig for gjennomføringen. Verneområdestyret får svar fra SNO sitt hovedkontor rundt mars om hvor mye midler en har fått tildelt, ofte med spesifisering på hvilke tiltak som blir støttet.

(Publisert:15.01.2013)