Høring - Besøksstrategi for Rago nasjonalpark

 

Forslag til Besøksstrategi for Rago nasjonalpark er nå sendt ut på høring til berørte parter og andre som kan ha interesser i området.

Ønsker du å lese høringsdokumentet og komme med innspill og tilbakemelding til oss finner du forslaget til besøksstrategi i lenken nedenfor.

Høringfristen er satt til 1. mars 2019

Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtok i styremøte 14. desember 2018 vedlagte forslag til besøksstrategi for Rago nasjonalpark.

Besøksstrategien er et vedlegg til forvaltningsplanen for nasjonalparken.

 Høringsuttalelsene vil bli behandlet av nasjonalparkstyret før planen sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.  

Høringsuttalelser sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8003 Bodø eller på e-post fmnopost@fylkesmannen.no. Merkes med «besøksstrategi Rago».

 Besøksstrategien sendes ut elektronisk, dersom det er ønske om papirkopi ta kontakt med undertegnede eller andre i sekretariatet for nasjonalparkstyre

 

 

(Publisert:09.01.2019)