Styret


Vedtekter

Rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet

Styremedlemmer

Medlemmene i nasjonalparkstyret består av lokale- og regionale politikere, samt representanter fra Sametinget. De kommunale- og fylkeskommunale- representantene er valgt for perioden 2016-2019, mens de samiske representantene er valgt for perioden 2018-2021.   Under er ei oversikt over styremedlemmer:

Arbeidsutvalg

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i styresak 26/2016 nedsatt et arbeidsutvalg:  Styret gir arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven / ...

Sekretariatet

Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre består av fire nasjonalparkforvaltere som har kontor hos Nordland nasjonalparksenter på Storjord. Sekretariatet er underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvaltningen av verneområdene. Sekretariatet kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdene. Fylkesmannen i Nordland har arbeidsgiveransv ...

(Publisert:07.05.2012 Sist endret:19.02.2016)

Rådgivende utvalg

Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal oppnevne et rådgivende utvalg jfr. styrets vedtekter:   Styret skal oppnevne et rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i området, som bl.a. grunneiere, reindriften, andre særlig berørte offentlige organer som for eksempel friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner bl.a. natur- og miljøorganisasjone ...

Møtekalender

  FRIST FOR STYREBEHANDLING: For å være sikret behandling i påfølgende styremøter må søknader være oversendt sekretariatet minst 1 - en måned før styremøtet. Se tidspunkt for planlagte styremøter nedenfor.