Styret


Vedtekter

Rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet

Styremedlemmer

Medlemmene i nasjonalparkstyret består av lokale- og regionale politikere, samt representanter fra Sametinget. De kommunale- og fylkeskommunale- representantene er valgt for perioden 2016-2019, mens de samiske representantene er valgt for perioden 2018-2021.   Under er ei oversikt over styremedlemmer:

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget for Midtre Nordland nasjonalparkstyre består av 3 medlemmer. Arbeidsutvalget kan behandle saker som ikke har stor påvirkning på verneverdiene. 

Sekretariatet

Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre består av fire nasjonalparkforvaltere som har kontor hos Nordland nasjonalparksenter på Storjord. Sekretariatet er underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvaltningen av verneområdene. Sekretariatet kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdene. Fylkesmannen i Nordland har arbeidsgiveransv ...

(Publisert:07.05.2012 Sist endret:19.02.2016)

Rådgivende utvalg

Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal oppnevne et rådgivende utvalg jfr. styrets vedtekter:   Styret skal oppnevne et rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i området, som bl.a. grunneiere, reindriften, andre særlig berørte offentlige organer som for eksempel friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner bl.a. natur- og miljøorganisasjone ...

Møtekalender

  FRIST FOR STYREBEHANDLING: For å være sikret behandling i påfølgende styremøter må søknader være oversendt sekretariatet minst 1 - en måned før styremøtet. Se tidspunkt for planlagte styremøter nedenfor.