Saltfjellet-Svartisen NP

Ørfjellet. Bilde tatt fra Jarbrudalen.
Ørfjellet. Bilde tatt fra Jarbrudalen. , Foto: Ole Petter Rundhaug

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble vernet 8. september 1989 og er ca. 2102 km². Nasjonalparken ligger i Beiarn, Meløy, Rana, Rødøy, Saltdal og Bodø kommuner i Nordland fylke. Nasjonalparken utgjør sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat et sammenhengende naturområde på ca. 2825,5 km².

Saltfjellet–Svartisen er Norges mest variasjonsrike nasjonalpark. Fra den ville Nordfjorden i vest strekker parken seg via høge fjell og evig is til frodige fjellbjørkedaler med stilleflytende elver. Lengst øst går parken over i Saltfjellets åpne fjellvidder med store løsmasseavsetninger fra istida.

Svartisen dekker 370 km2 og er Nord-Skandinavias største isbre. Kalkrik berggrunn gir en rik flora med flere sjeldne arter. I de tradisjonelle reindriftsområdene finnes en enestående samling av samiske kulturminner. 

Formålet med nasjonalparken er:

  • å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og verdifull.
  • i tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.
  • å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området.

 

Ny forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er under utarbeidelse av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Fylkesmannen i Nordland er i gang med revidering av verneforskriften og vurdering av utvidelse av nasjonalparken.

Statskog v/ Fjelltjenesten er gjennom tjenestesalg til statens naturoppsyn (SNO) tilsynsmyndighet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og skal blant annet påse at brukerne av verneområdet overholder verneforskrift og forvaltningsvedtak ,samt andre generelle lover og regler som gjelder. Blant annet er det vanlig å sette vilkår om at Statskog v/ Fjelltjenesten skal varsles ved løyve til motorferdsel etter verneforskriften.

(Publisert:26.04.2012 Sist endret:18.02.2016)

Bildegalleri

Bilder fra Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark