Stor Graddis NR

Naturreservatet ligger like nord for Rv 77, mellomriksveien over Graddis til Sverige, ca 4 km vest for riksgrensa. Det avgrenses i sørvest av Graddiselva og Rv 77, og i nordøst av nyveien til Skaiti. Landskapsformen er hovedsaklig et slakt åslandskap, men gjennonskåret av den canyonaktige og terrasseformede Graddiselvedalen og V-dalen med Skaitielva. Det er også betydelig med myrer og fjellbjørkeskog. Berggrunnen er marmor og glimmerskifre med kvartsittlag.

Formålet med fredningen er å bevare en variert og spesiell furuforekomst med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området: - har botaniske interesser knyttet til kalkrik grunn, - har en gammel og storvokst furuskog, og betydelig med tørrgadd og læger.

 

Lokaliteten har karakter av subalpin barskog. Den er variert topografisk og anskueliggjør godt den økologiske posisjon furu og bjørk har i et økosystem der vekslingen i berggrunn, topografi, jordsmonn og hydrologi er utslagsgivende. Furu av grove dimensjoner. Overraskende høyt innslag av læger.Foruten rent bio-faglige verdier er lokaliteten interessant i undervisningsmessig sammenheng.

Statskog v/ Fjelltjenesten er gjennom tjenestesalg til statens naturoppsyn (SNO) tilsynsmyndighet i Stor Graddis naturreservat og skal blant annet påse at brukerne av verneområdet overholder verneforskrift og forvaltningsvedtak ,samt andre generelle lover og regler som gjelder.

Statskog v/ Fjelltjenesten, Storjord:
Jim Tovås Kristensen, Nordland nasjonalparksenter, 8255 Røkland
tlf: 934 23 318
mail: jim.kristensen@statskog.no

 

(Publisert:02.02.2016 Sist endret:12.10.2018)