Høring av forvaltningsplan med besøksstrategi for Svellingsflaket lvo

Møysalen  nasjonalparkstyre har utarbeidet et forslag til forvaltningsplan med besøksstrategi for Svellingsflaket landskapsvernområde med besøksstrategi. Forslaget legges nå ut på høring, med høringsfrist 1. september 2018. Høringsuttalelsene vil bli behandlet av nasjonalparkstyret før planen sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

Dokumentene ligger kun ute elektronisk, og finnes under denne saken. Dersom det er behov for papirkopi kan nasjonalparkforvalter kontaktes, på brit.gronmyr@fylkesmannen.no eller på telefon 74 54 79 83 etter 6. august.  

Det vil bli holdt to åpne møter i siste halvdel av august, ett i Lødingen kommune og ett i Vågan kommune. Nærmere om tid og sted blir annonsert på et senere tidpunkt.

Høringsuttalelser sendes til Møysalen nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8003 Bodø eller på e-post fmnopost@fylkesmannen.no. Uttalelser merkes med «Forvaltningsplan Svellingsflaket.»

(Publisert:10.07.2018)