Opstartsmelding for forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde

Svellingsflaket landskapsvernområde ble opprettet i 2002 i forbindelse med gjennomføring av kystverneplanen for Nordland. Størrelsen på området tilsier at området skulle fått utarbeidet en forvaltningsplan på dette tidspunktet, men aktivitetsnivået tilsa at dette ikke var nødvendig da. Siden har aktiviteten og fokuset på Svellingsflaket landskapsvernområde økt, og Møysalen nasjonalparkstyre vedtok i sak  17/16 den 26. mai 2016 å starte arbeidet med utarbeidelsen av en forvaltningsplan.

Planprogram for arbeidet med forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Vågan og Lødingen kommuner ligger ved under artikkelen sammen med verneforskriften for landskapsvernområdet.

Verneforskriftene, som ble vedtatt da områdene ble vernet, danner den ytre rammen forforvaltningsplanen. Link til denne er å finne under artikkelen. Forvaltningsplanen skal veie de ulike bruker- og verneinteressene mot hverandre og kan resultere i en sonering med ulike restriksjonsnivå. Forvaltningsplanen skal sikre en helhetlig forvaltning ved å gi retningslinjer for blant annet bruk, informasjon,skjøtsel og eventuell tilrettelegging.

Møysalen nasjonalparkstyre er ansvarlig for å utarbeide forvaltningsplanen. Vi ønsker at planen skal ha lokal deltakelse og forankring, og ønsker derfor innspill fra berørte parter og brukere. For utarbeidelsen blir det dannet en referansegruppe med representanter fra berørte kommuner, grunneiere og brukere, som skal bidra under arbeidet med forvaltningsplanen. Nasjonalparkstyret har foreslått denne sammensetninga av referansegruppa:

 • Nasjonalparkstyrets Rådgivende utvalg, bestående av:
  • Thorleif Krey, grunneierrepresentant Hadsel
  • Robert A. Hansen, grunneierrepresentant Sortland
  • Erling Santi Falch, grunneierrepresentant Vågan
  • Erling Kvalø, grunneierrepresentant Lødingen
  • Lars Roger Hansen, Kanstadfjord-Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt
  • Arne-Reidar Johansen, FNF Nordland/Naturvernforbundet
  • Trond Løkke, FNF Nordland/Vesterålen Turlag
  • Kari-Ann Olsen Lind, Reiselivsrepresentant Hadsel
  • Gunnar Fenes, reiselivsrepresentant Lødingen
  • Harald M Jakobsen, reiselivsrepresentant Sortland
  • Johan Weydahl, reiselivsrepresentant Vågan
  • Arnt Marthinussen, Vestbygd Båtforening
  • Nina Emilie Stenset, Statskog SF
 • Innbyggerforeninga i Austre Vågan utnevner en kommersiell aktør
 • En representant fra Rinø-Shanty AS
 • En representant fra Risvær Vel
 • En representant fra en myk reiselivsaktør

 

For å sikre lokal medvirkning og en god avveining mellom interessene, er det viktig at alle brukere og berørte parter kommer med innspill angående eksisterende og ønsket, fremtidig bruk av områdene.

Innspill til arbeidet med forvaltningsplanen, planprogram, sammensetting av referansegruppe sendes til Møysalen nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø innen 25. november 2016.

Grunneieroversikten er basert på lister fra verneplanutredningene. Disse oversiktene kan være noe ufullstendig. Vi ønsker derfor tilbakemelding på om noen mener at de ikke hører hjemme på denne listen. Vi ønsker naturligvis også melding dersom berørte parter ikke er fanget opp og derfor ikke står på denne adresselista.

I forbindelse med arbeidet med forvaltningsplanen vil det bli avholdt folkemøter og høringer. Det første av disse blir oppstartsmøtet. Det vil bli avholdt ett møte i hver av de berørte kommunene: 

 • 31. oktober kl 1900 på Digermulen skole i Vågan.
 • 2. november kl 1900 på Offersøy feriesenter i Lødingen Vestbygd.

 

Kontaktperson i arbeidet er nasjonalparkforvalter Brit Grønmyr, tlf 75 54 79 83, e-post brit.gronmyr@fylkesmannen.no.

Vi ser frem til et godt samarbeid!

(Publisert:17.10.2016 Sist endret:10.07.2018)