Velkommen som gjest på naturens premisser

Besøksstrategien for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde med tilgrensende naturreservater er nå vedtatt og endelig godkjent av  Miljødirektoratet. Med visjonen "Velkommen som gjest på naturens premisser " har nasjonalparkstyret tatt  strategiske valg for å  ta vare på naturen samtidig som folk  skal bli tatt godt imot i verneområdene. 

God informasjon og bevisst styring av ferdselen er viktige strategiske grep. Det er tatt høyde for at besøket kan øke i framtida. Nedalshytta i Tydal er valgt som  innfallsport for Sylan , mens Vekta i Selbu er valgt som viktigste innfallsport for Skarvan og Roltdalen. Her kommer i tillegg startpunktene Stordalshytta i Meråker, Sildra i Stjørdal og Hoemskjølen i Selbu.

Gjennomføring av tiltak tjuvstartet i 2019 med bygging av steintrappene ved Neklumpen i Sylan. Videre vil det bli laget informasjonspunkter nede i bygdene og de utvalgte innfallsportene/startpunktene samt enkelte stier skal oppgraderes. I tillegg til tiltak i felt, skal det lages god informasjon på nett. Alt skal etter planen gjennomføres i løpet av en  4-års-periode. Dette er selvfølgelig avhengig av finansiering blant annet via midler fra Miljødirektoratet og godt samarbeid med grunneiere og andre lokale aktører. 

Besøksstrategien er utarbeidet på grunnlag av kartlegginger av de besøkende (brukerundersøkelse), sårbarhet for naturverdier og hensyn til reindrifa i området. Det foreligger egne rapporter for disse kartleggingene. Disse finner du under planer og publikasjoner.

Det har  vært avholdt flere arbeidsmøter med nasjonalparkstyret og rådgivende utvalg før besøkstrategien ble lagt ut på åpen høring. Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte i Selbu før høringsfristen 10. oktober 2019. Alle høringsinnspill ble behandlet og endelig dokument ble vedtatt av nasjonalparkstyret 29.11.2019. Deretter har Miljødirektoratet gitt sin godkjenning.

Besøksstrategien kan du lese her. Selve strategiene står beskrevet i kap 3, mens tiltakene er oppsummert i kapittel 4. 

(Publisert:07.02.2020 Sist endret:10.02.2020)