Tiltak og prosjekt

Fjellrev, vulpes lagopus
Fjellrev, vulpes lagopus, Foto: Frode Aalbu

Det er satt i gang en del tiltak og prosjekt i nasjonalparken. Under finner du en kort oversikt over disse.

Bevaring av fjellreven

 I Sylan er det siden 2008 gjort en del tiltak for å bevare den kritisk truede fjellreven.Det er satt ut tre forautomater for fjellrev i landskapsvernområdet. Ved hjelp av å støttefore fjellreven håper en at en bidrar til å hjelpe fjellreven med å overleve også i år det er magert med smågnagere. Slik kan en bidra til at fjellreven overlever i våre fjell også på lang sikt.

For mer info om fjellrev se hjemmesiden www.fellesfjellrev.no.

Filmen om fjellrevene Storm og Tinde forteller historien om hvorfor fjellreven ble truet og hvorfor den ikke klarte seg bedre selv om den ble fredet allerede i 1930, og hva som gjøres i dag for å bevare fjellreven i våre fjell. 

 

 

Botaniske registreringer på setervoller

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan har fått tildelt midler til kartlegging av botaniske kvaliteter på setervoller i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Bedre kunnskap om det botaniske mangfoldet på setervollene, vil gi grunnlag for å vurdere aktuelt skjøtsel for å ivareta spesifikke kvaliteter.

Det skal utføres kartlegging på i alt 15 voller, se kart.

Kartleggingen gjennomføres av NTNU Vitenskapsmuseet i løpet av 2015.

Kart over setervoller i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

 

 

Setertradisjonen i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Innsamling og systematisering av eksisterende kunnskap (muntlig og skriftlig) om tradisjonell bruk av naturressursene i tilknytning til setringen i hele nasjonalparken.

Prosjektet gjennomføres av Selbu og Tydal Historielag.

Setertradisjonen i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. - Presentasjon.

 

Tilrettelegging for ferdsel 2015

Klopplegging av våte partier

Det har over flere år pågått klopplegging av våte partier på stier inn mot og i Skarvan og Roltdalen  nasjonalpark, og i Sylan landskapsvernområde Hensikten er å spare vegetasjon mot tråkk og skader ved ferdsel til fots. I 2015 vil strekningen fra Sunndal og innover mot Schulzhytta bli fullført, samt strekninger over Heståsen mot Schulzhytta. Arbeidet gjennomføres i stor grad av Fjelloppsynet i samarbeid med turistforeningene.

 

Innfallsporter Sylan

Det vil komme ny informasjonstavle ved  parkeringsplassen ved Nedalshytta i løpet av våren. Ny tavle er også planlagt i Sankådalsvika, men finansiering er ikke på plass.

 

Innfallsporter Skarvan og Roltdalen

Det vil bli  opparbeidet P-plass i Græsli i Tydal ved myntfunnet nedenfor Græslihytta. For øvrig er det løpende vedlikehold av alle innfallsporter rundt parken.