Vedtekter

Rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmynde

Vedtektene for Naustdal-Gjengedal verneområdestyre finn du her. Desse vedtektene er "reglane" for korleis forvaltninga av landskapsvernområdet skal vere organisert og gjennomførast, og kva roller dei ulike instansane har.

Nedanfor her finn du og Kongleg Resolusjon for opprettinga av landskapsvernområdet. Her står det nokre viktige føringar for forvaltninga av verneområdet. Du finn og stillingsinstruksen til verneområdeforvaltaren, som set rammene for den stillinga.