Tiltak

Kvart år gjennomfører og finansierer verneområdeforvaltninga ei rekke tiltak knytt til vedlikehald, skjøtsel og tilrettelegging. 


(Publisert:28.11.2011 Sist endret:09.06.2017)

Tiltaksmidlar frå Miljødirektoratet

Statens naturoppsyn ryddar sti i Ålfotbreen landskapsvernområde

Kvart år får verneområdestyret midlar frå Miljødirektoratet som skal brukast på planlagde skjøtsels-, tilretteleggings- og informasjonstiltak.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.06.2017)
Les mer

Tiltaksplan og planlagde tiltak

Ein tiltaksplan er ei slags liste over kva tiltak ein ynskjer å gjennomføre i og rundt verneområdet, og i tillegg opplysningar kring korleis tiltaket skal utførast, kven som har ansvar for det, kortid det skal gjerast og kor store kostnadar det vil føre med seg.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:21.12.2011 Sist endret:29.09.2015)
Les mer

Gjennomførte tiltak

Her vil vi legge ut oversikt over kva tiltak som er gjennomført i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:21.12.2011 Sist endret:29.09.2015)
Les mer

Kva tiltak kan ein få støtte til?

Det blir brukt mange millionar på landsbasis til forvaltning og tiltak i verna områder. Det betyr at når eit område først er verna, so kan det løyse ut ein del statlege midlar til ulike typar tiltak i verneområdet. Her kan du lese litt om kva type midlar det er snakk om, og kva tiltak som er mest aktuelle å få tiltak til.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:26.07.2012 Sist endret:29.09.2015)
Les mer