Forvaltningsplan Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde - høring

Verneområdestyret har nå utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde. Hvis du har tanker om hvordan landskapsvernområdet skal forvaltes, bør du lese gjennom planutkastet, og komme med eventuelle tilbakemeldinger til verneområdestyret. Planen ligger på høring til 1. januar 2017.

Her finner du link til planutkastet.

En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel i den daglige forvaltninga, og skal fungere som et oppslagsverk både for publikum og forvaltningen. Den overordna målsettingen med forvaltningsplanen er å ta vare på verneverdiene, både gjennom å beskytte dem mot uønskede inngrep, og gjennom å legge til rette

for aktivitet som fremmer verneverdiene.

 

Et annet formål med forvaltningsplanen er å gi rammene for enhetlig og forutsigbar forvaltning den kommende tiårs-perioden. Gjennom å utarbeide klare regler for forvaltningspraksis og saksbehandling, håper en å bidra til å dempe konflikter og å sikre at en unngår tilfeldige avgjørelser som kan skade verneverdiene.

 

Forvaltningsplanen kan ikke gå utover rammene som er gitt i verneforskriften og naturmangfoldloven. Retningslinjene i planen kan ikke være strengere eller lempeligere enn det som er hjemlet i verneforskriften. Forvaltningsplanen skal derimot gi retningslinjer for hvordan verneforskriften skal tolkes og brukes i en konkret forvaltningspraksis. Forvaltningsplanen er et rådgivende dokument, og er ikke juridisk bindende bortsett fra der verneforskrifta viser direkte til forvaltningsplanen. Likevel vil både foreslåtte tiltak og konkrete avveininger i forvaltningsplanen kunne ha direkte følger for grunneiere og rettighetshavere. I slike tilfeller kan en klage på godkjennelsesvedtaket av planen etter forvaltningsloven.

 

Arbeidet med forvaltningsplanen åpner ikke for en ny vurdering av verneforskriften eller grensedragningen.

 

Forvaltningsplanen skal:

·         Presisere og utdype verneforskriften

·         Beskrive tilstanden for naturmiljøet (dyre- og planteliv, geologi, landskap), kulturminner og kulturmiljø

·         Beskrive status og behov for brukerinteressene (reindrift, landbruk, friluftsliv, reiseliv og andre)

·         Definere overordnede forvaltningsmål (hvilke verdier er viktige å bevare i landskapsvernområdet) og konkrete bevaringsmål (for eksempel målsettinger for utvalgte dyre- eller plantearter)

·         Konkretisere nødvendige og/eller ønskede tiltak i verneområdet

·         Gi en oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet

·         Legge til rette for gode rutiner i saksbehandling etter verneforskriften

Planen er sendt til alle grunneierne i landskapsvernområdet, sektormyndigheter og andre interessenter. Høring annonseres i Nordlys, samt at det vil ligge tilgjengelig på rådhuset på Hansnes. Det arrangeres åpent møte på Skogsfjordvatnet grendehus, tirsdag 15. november kl 17:00 - 19:30. På møtet vil planen presenteres og det vil være mulig å stille spørsmål til forvalter og styret.

Frist for å komme med høringsuttalelser er 1. januar 2017. Eventuelle uttalelser sendes til : Nordkvaløya-Rebbenesøya verneområdestyre, Fylkesmannen i Troms, Pb 6105, 9291 Tromsø eller på e-post til forvalter, Oddrun Skjemstad: fmtrods@fylkesmannen.no. Verneområdeforvalter er også tilgjengelig på telefon: 90930802 for eventuelle spørsmål.

 

(Publisert:25.10.2016)