Planer og publikasjoner

(Publisert:18.12.2012 Sist endret:30.01.2014)

Forvaltningsplan

Verneområdestyret vedtok på styremøte 23. november 2017 forvaltningsplan for Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde. Rådgivende utvalg har vært med i prosessen. Utkastet har vært på faglig gjennomgang i Miljødirektoratet, samt lagt ut offentlig til høring. Alle grunneiere fikk tilsendt høringsutkast. 

(Publisert:20.12.2012 Sist endret:19.01.2018)

Kongelig resolusjon

Nordkvaløy - Rebbenesøy landskapsvernområde ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd den 4. juni 2004. Her kan du lese kongelig resolusjon.

(Publisert:20.12.2012)

Kvartærgeologisk vurdering

I 2007 ble kvartærgeologiske elementer i verneområdet kartfestet, beskrevet og vurdert. Arbeidet ble gjort av Jakob Møller og Per Tore Fredriksen.

(Publisert:18.12.2012)

kulturlandskap og vegetasjon

Miljøfaglig utredning AS kartla i 2007 naturtyper, vegetasjon og flora i verneområdet. Arbeidet ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Det ble levert en egen rapport fra kartleggingen

(Publisert:18.12.2012)

Kulturminner og kulturmiljø

Troms fylkeskommune, kulturetaten registrerte i 2008 kulturminner, kulturmiljø og verneverdig bygningsmiljø i landskapsvernområdet. Arbeidet ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Det er levert en rapport med resultater fra registreringen og råd om skjøtsel og hensyn.

(Publisert:18.12.2012)

Landskapsanalyse

På oppdrag fra Fylkesmannen i Troms har Miljøfaglig utredning AS gjort en beskrivelse og evaluering av landskapet i verneområdet. Området ble befart av dem i 2007, og de har levert en rapport med vurderinger og anbefalinger.

(Publisert:18.12.2012)