kulturlandskap og vegetasjon

Miljøfaglig utredning AS kartla i 2007 naturtyper, vegetasjon og flora i verneområdet. Arbeidet ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Det ble levert en egen rapport fra kartleggingen

Det ble registrert 9 lokaliteter med prioriterte naturtyper i landskapsvernområdet. Av disse var det 7 sanddynesystemer. Det er påvist 4 rødlistearter i utredningsområdet, alle karplanter. Av disse er det stor sannsynlighet for at 3 har gått ut pga opphør av beite eller slått. Det ble ikke registrert spesielle naturverdier knyttet til kulturlandskap. Det foreslås tiltak og skjøtsel, bla beiting på noen steder der det tidlgiere har vært husdyrbruk.

Her kan du gå og lese hele rapporten.

(Publisert:18.12.2012)