Kontakt

   

Send søknad

Send faktura/elektronisk faktura

 

 

 

Verneområdeforvalter:  

Maria-Victoria Solstrand
Mobile:       +47 40 81 79 88
Epost:  fmavmso@fylkesmannen.no

Kontorsted: 5. etasje, Miljøvernavdeling, Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, 4605 Kristiansand

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Styreleder: 

Oppdatering  kommer etter konstituerende møte

 Søknader/uttalelser sendes til:  

Elektronisk: fmavpost@fylkesmannen.no - med PDF som vedlegg

eller

Post:

Verneområdestyret ORF
Attn:  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal
Husk å bruke referanse: 2330mso

 

Vennligst inkluder følgende punkter i søknaden:   

 1. BAKGRUNN: Historiske bilder og historisk beskrivelse av området, for å forstå  bakgrunnen for saken.
 2. PROBLEMSTILLINGEN:  En tydelig forklaring av problemstillingen. Hvorfor har  du/dere sendt inn søknaden?
 3. HOVEDMÅL: Hva er det du/dere ønsker at styret skal vurdere? Her må du/dere  være veldig presise.
 4. BESKRIVELSE: Så detaljert som mulig. Bruke kart og bilder. Hvis det er en  byggesak, skal det være en målsatt skisse med søknaden. Det er nødvendig å gi et svar på de miljøprinsippene §§8-12 i naturmangfoldloven:

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

§ 9.(føre-var-prinsippet)

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.


5. OVERSIKTSKART:  F eks. hvor i Norge, og et mer detaljert kart for nøyaktig  plassering av tiltaket.
6. BILDER: Som viser oversikten først, og deretter mer detaljer.
7. GRUNNEIER: Informasjon og kontaktinfo om hvem som er grunneier.
8. KONTAKTPERSONER: Kontaktinfo for alle parter som tilhører søknaden.

NB:  Med hjemmel i naturmangfoldloven §48, skal søknad om dispensasjon inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.


Ta gjerne kontakt med verneområdeforvalter for å diskutere søknadsprosessen ytterligere, og/eller for å avtale et møte.

 

Fakturaer sendes til: 

Fylkesmannen krever at fakturaene blir sendt elektronisk i EHF format. 

Fakturaadresse: 

Verneområdestyret ORF
Attn:  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Husk å inkludere:
Organisasjonsnummer: 
974 762 994
Referanse: 2330mso

 

I avtaler som inngås etter 1. juli 2012 skal statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i EHF-formatet.

Mange nettsider bidrar med hjelp til å lage en elektronisk faktura.

https://www.anskaffelser.no/verktoy/fakturasystemer-som-kan-levere-elektronisk-handelsformat-ehf