Nye Steglet, Dragøy

De siste 3-4 årene har det vært utført omfattende skjøtselsarbeid på Steglet på Dragøy i Flekkefjord landskapsvernområde. Steglet er et flott naturområde og kulturlandskap med fin utsikt inn mot Kirkehamn og den fine skjærgården i området. Noe har blitt utført av grunneierne mens mesteparten har blitt utført av entreprenører. Tiltakene er en del av forvaltningsplanen for landskapsvernområdet.

Arbeidet har bestått i lyngsviing, fjerning av einer og sitka/kvitgran fra kulturlandskapet, samt fjerning av vanlig gran som til dels har veltet i stormen.

De siste tiltakene som har vært utført i høst er restaurering av ei ca. 100 m lang steinsatt grøft som var delvis rast sammen og grodd igjen. Da grøfta blei etablert var det den enkelte grunneier som måtte sørge for å steinsette sin del.

I tillegg er det laget ei enkel ilandstigningsbrygge i naturstein, som gjør det enklere å legge til med båt for lokalbefolkningen og andre som ønsker å se det flotte kulturlandskapet som har blitt svært åpent og tiltalende. Det beiter villsau i området som holder vegetasjonen nede og hindrer gjengroing. Brygga vil også lette tilsynet med sauene og framtidig skjøtsel i området.

I vår var rådgivende utvalg for verneområdet på befaring på Steglet, og kom med mange godord og råd om videre arbeid. I forrige uke var det ferdigbefaring med entreprenør Knut Nilsen, grunneierrepresentant Gudmund Tønnessen, verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr og naturoppsyn Olaf Landsverk i Statens naturoppsyn, som har hatt ansvar for prosjektet.

Verneområdeforvalter og grunneier var svært godt fornøyd med arbeidet som var gjort, og håper flere vil oppdage denne flotte perlen av et kulturlandskap.

Fra Steglet er det mulig å gå tur rundt hele Dragøy som er ei mangfoldig flott øy på ca. 1000 dekar, blant annet med kystlynghei, og gammel furuskog rundt den fine Lianstjønna. Dragøy er den tredje størtste øya i Flekkefjord.

(Publisert:08.11.2012)