Rikt mangfold på Flekkerøy

Området mellom Mæbø og Belteviga sør på Flekkerøy har et rikt plante og insektliv og mange viktige naturtypeområder. Viktige blomsterike områder er funnet i tilknytning til havstrand (strandenger strandberg) og artsrike veikanter. Disse bør skjøttes ved slått sent på sommeren eller litt utpå høsten. Dette framgår av en ny rapport fra Agder naturmuseum.

Felles for mange av naturtypeområdene som er registrert f eks strandenger og rike lauvskoger, er at det ikke er behov for skjøtsel for å opprettholde verneverdiene i disse områdene. Faktisk så vil beiting med sau kunne true sjeldne arter. Det er ikke registrert viktige områder med kystlynghei eller andre naturtyper som krever bruk av sau for at viktig biologisk mangfold skal opprettholdes.

Agder naturmuseum anbefaler viderføring av enkle slåttemarksprosjekt på mindre arealer for å opprettholde og skape viktige biotoper for sjeldne- og truete arter av insekter.

I tillegg foreslås videreføring av hogst av sitkagran og erstatte dette med naturlig gjenvekst av lauvskog. Fristilling av selje, villapal, hagtorn, fagerrogn anbefales i deler av området.

(Publisert:14.11.2013)