Herøya skjøtselsplan godkjent

Den tidligere treløse Herøya er dominert av skog. Kyrne og sauene som var der for 70 år siden forsvant. Sauene er tilbake for noen år siden. Og det har pågått noe hogging for å legge til rette for bedre sjøfuglhekking og den åpne kystlyngheia.

 

 

Nå foreligger det en skjøtselsplan som konkretiserer hvordan verneområdeforvaltningen ønsker at øya skal se ut og hvilket naturmangfold den skal inneholde. Det er satt mål for areal av kystlynghei og strandeng, og for antall hekkende sjøfugl og antallet av de sjeldne plantene dverggylden og strandrødtopp.

Aktuelle tiltak er beiting med sau, hogst og rydding av bjørk, furu og einer, samt engslått.

(Publisert:20.01.2014)