Skjøtselsplan Oksøy naturreservat - høring - frist 8. mai 2016

Verneområdestyret godkjente utkast til skjøtselsplan for Oksøy naturreservat for høring 7. mars 2016.

 

Agder naturmuseum og botaniske hage inngikk i 2014 en samarbeidsavtale med Fylkesmannen i Vest-Agder om å lage en skjøtselsplan for Oksøy naturreservat.

Fyret og bygningene på Oksøy er også fredet som kulturminne. Kystverket er grunneier.

I møte mellom Kystverket, Fylkesmannen og Agder naturmuseum ble det enighet om at denne økologiske skjøtselsplanen samordnes med kystverkets skjøtselsplan for Oksøy fyr eiendommen. Skjøtselsplanen dekker hele øya. Naturen på Oksøy er et gammelt kulturlandskap i gjengroing, men spor etter tidligere tiders bruk av området med hage, åker, eng og utmarksbeite er tydelig i landskapet. Krysningspunktene mellom kultur og natur er tydelige og gir grunnlag for en felles forvaltning av området.

 

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord overtok forvaltningsansvaret for Oksøy naturreservat i 2015, og har da også overtatt ansvaret for å få sluttført skjøtselsplanen.

Vi ber om innspill til høringsutkastet. De kan sendes til fmavpost@fylkesmannen.no innen 8. mai 2016.

 

(Publisert:21.03.2016)