Sjøfugl trenger ro i hekketida

Sjøfugl trenger ro i hekketida

20. april 2017

I disse dager starter sjøfuglene hekkinga i en rekke verneområder langs kysten. Statens naturoppsyn (SNO) vil kontrollere at forbudet mot å ferdes i disse områdene blir fulgt.

Sjøfuglene trenger ro når de hekker, og forstyrrelser kan få store negative følger. Derfor ber vi folk om å respektere ferdselsforbudet og ta hensyn til hekkende fugl, sier seksjonsleder Arnstein Johnsen i SNO, som er Miljødirektoratets feltpersonell.

Øker kontrollen

Fra 15. april til 15. juli er det forbudt å ferdes på land, og i en sone på sjøen utenfor, i mange av naturreservatene langs Norges langstrakte kyst. I denne perioden intensiverer SNO kontrollen med at forbudet etterleves, fra Hvaler i sørøst til Kirkenes i nordøst. Mange viktige hekkeområder for sjøfugl er vernet som naturreservater. 

Bestandene av sjøfugl langs norskekysten har gått ned over tid. De viktigste årsakene er press på arealer, forstyrrelser og manglende tilgang på mat. Om fuglene forstyrres kan de avbryte rugingen, slik at egg eller unger blir tatt av rovfugl. Dødeligheten øker også om eggene blir for varme eller kalde.

Kan gi opp hekkinga

I verste fall gir fuglene opp hekkinga og forlater området. Hvis det gjentar seg flere sesonger på rad påvirkes størrelsen på bestandene. For å beskytte sjøfuglene må vi begrense de negative faktorene som vi kan kontrollere, for eksempel menneskelige forstyrrelser, sier Johnsen. 

Det er ikke greit å gå i land i et verneområde med ferdselsforbud, selv om det kan virke som at fuglen har fløyet. Husk at sjøfugl kan flytte seg fra år til år, så det kan være hekking i områder hvor det ikke var det i fjor. Verneområdet kan også være en viktig rasteplass for fugl som ikke ligger på reir, for eksempel ungfugler eller maker. 

Forbud merket med skilt

Verneområder med ferdselsforbud er merket med skilt. Noen steder er det satt opp tavler med informasjon om verneverdier og regler for ferdsel. Folk bør også gjøre seg kjent med hvor naturreservatene ligger før de drar ut på tur for å gjøre strandhugg.

Du kan søke etter verneområder og informasjon om disse i Naturbasen og i kart på Miljøstatus. Fylkesmannen eller lokalt SNO kan også kontaktes.

Fakta

Sjøfugl og verneområder

Det hekker omtrent seks millioner par med sjøfugl i norske ansvarsområder, og de utgjør 23 prosent av den nordøstatlantiske bestanden.

Sjøfuglene er under press fra mange ulike påvirkningsfaktorer: Oljeforurensning, miljøgifter, svikt i næringsgrunnlaget som følge av overbeskatning, bifangst, ferdsel, rovdyr, introduserte arter og klima, samt ødeleggelse eller oppdeling av leveområder.

Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Norge har til sammen ca. 2 700 verneområder på fastlandet og Svalbard.

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. De inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi.

KONTAKT

Seksjonsleder Arnstein Johnsen
Statens naturoppsyn
telefon: 480 36 887

(Publisert:20.04.2017)