UTGITT: Rapport fra sjøfuglreservatene i Vest-Agder 2017 og 2018

 

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater

Innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde har vi ti sjøfuglreservater (markert i rødt).

* Herøya naturreservat
* Kjellingen naturreservat
* Oksø naturreservat
* Skjøringen naturreservat
* Slettingen naturreservat
* Songvaar, Hellersøya og Kubbøya naturreservat
* Store Lyngholmen naturreservat
* Store Vengelsholmen naturreservat
* Søndre Eggvær naturreservat
* Valløy naturreservat

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra overvåkingen som NOF-VA utførte i Vest-
Agders sjøfuglreservater i 2017 og 2018, og rapporten bygger på samme mal som de
foregående årene (2015 og -16). Hekkebestand og hekkesuksess ble tallfestet i alle fylkets
sjøfuglreservater. Rapporten omhandler primært forholdene i sjøfuglreservatene. Nesten
halvparten av Vest-Agders totale sjøfuglbestand hekker imidlertid utenfor reservatene.
Noen arter, som makrellterne og hettemåke, hekker nå kun utenfor reservatene. For de to
sistnevnte artene har vi derfor medtatt en total oversikt over hekkeforekomsten i hele Vest-
Agder.

 


(Publisert:03.06.2019)