Styret

   

Verneområdestyret 2020-2023:

Oppnevning av medlemmer til Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder

Miljødirektoratet har delegert myndighet etter naturmangfoldloven §62 andre ledd til å bestemme at et særskilt oppnevnt organ er forvaltningsmyndighet for et område vernet med hjemmel i naturmangfoldloven kapittel V, jf brev fra Miljøverndepartementet av 20. okt. 2015.

Myndigheten omfatter også oppnevning av styremedlemmer til eksisterende styrer, eventuelt oppnevne nye styrer, fastsette vedtekter for styrene og godkjenning av forvaltningsknutepunkt.Etter forslag mottatt fra kommunene og fylkeskommunen, jf likevel likestillingsloven §28, vil Miljødirektoratet oppnevne følgende personer til Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder for perioden 2020-23:

Fra Flekkefjord kommune:   Reidar Gausdal

personlig vara: Hanne Risvold

Fra Lindesnes kommune:   Stanley Tørressen

personlig vara: Inga Fjeldsgaard

Fra Kristiansand kommune:  Charlotte B. Østeby

personlig vara: Terje Ø. Pettersen

Fra Agder fylkeskommune: Sally Vennesland

personlig vara: Harald Fauskanger Andersen

Det enkelte by-/kommunestyret nominerte to kandidater etter valget høsten 2019. Miljødirektoratet oppnevnte styret i tråd med kommunenes ønsker i april 2020. Nåværende verneområdestyret konstituerte seg så snart som mulig og vil sitte ved roret i ca fire år, fram til og med 2024.

Verneområdestyret er forvaltningsmyndighet for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder som ble vedtatt opprettet av den norske regjering i 2005. Det er tre kommuner som er berørt av disse to store verneområdene som tilsammen omfatter ca 55 000 dekar landareal og ca 100 000 dekar sjøareal.

Verneområdestyret skal arbeide for å oppnå formålet for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder. Styret må ta stilling til søknader om tiltak fra kommunene, grunneiere og organisasjoner. Det arbeider for god drift og skjøtsel i de mest verdifulle kystlyngheiene, naturbeitene og slåttengene i verneområdene.