Rammene for verneområdestyrets arbeid

   

Behandling av søknader:

Verneområdeforvalter skal forberede saker for styret. Tilrådninger forvalteren legger fram for styret skal ligge innenfor rammen av naturmangfoldloven og verneforskriftene.
Verneområdeforvalteren må sørge for at miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert, og at øvrige krav til saksbehandling ved dispensasjoner er fulgt jf. forvaltningsloven, naturmangfoldloven og Miljødirektoratets veileder M106-2014 "Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter".

 

1.  Vedtekter for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord

Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven § 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og miljødepartementets delegering av myndighet til Miljødirektoratet i brev av 14. oktober 2014, jf. kongelig resolusjon av 4. juni 2010 fastsatt følgende vedtekter for verneområdestyret gjeldende fra 19. august 2015...(les mer)

 

2.  Naturmangfoldloven

§ 1. Formål

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

 

 

3.  Forskrift for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Kristiansand, Søgne og Mandal kommuner, Vest-Agder

§ 2. Formål

Formålet med Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap lite preget av tekniske inngrep, og som er representativt for sørlandskysten. Dette skjærgårdslandskapet karakteriseres av en sjøoverflate som brytes opp av mange lave, avslepne øyer, holmer og skjær, med tilhørende naturtyper, flora, fauna, kulturminner og kulturlandskap, herunder kystlynghei og de karakteristiske uthavnene.

Allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelser gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

 

4.  Forskrift for Flekkefjord landskapsvernområde i Flekkefjord kommune, Vest-Agder 

§ 2.  Formål

Formålet med Flekkefjord landskapsvernområde er å ta vare på et representativt og særpreget landskap med åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, samt å sikre områder som er viktig for biologisk mangfold, truede og sårbare plante- og dyrearter, og et variert kulturlandskap med fornminner og nyere tids kulturminner.

 

5. Forvaltningsplaner for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder for 2010-15, godkjent av Direktoratet for naturforvaltning i oktober 2010.

 

6. Retningslinjer for forvaltning  av områder vernet etter naturmangfoldloven fra Direktoratet for naturforvaltning inkludert:

Håndbok om områdevern og forvaltning,DN-håndbok 17-2001, oppdatert september 2010.

Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter av november 2001, revidert februar 2010.