Til startsiden

Oppstart av revisjon av forvaltningsplan - FRIST 15.11.12 for innspill

Karine Emanuelsen med deler av styret
Karine Emanuelsen med deler av styret, Foto: Rolf E Sch Kollstrøm

Torsdag 15. november er fristen for innspill til oppstart av revisjon av forvaltningsplanen

 

Åpent møte 22.10.12

Styreleder Karine Emanuelsen ønsket velkommen til informasjonsmøte i forbindelse med oppstarten med revisjon av forvaltningsplanen for Øvre Pasvik nasjonalpark med landskapsvernområde. Hun var veldig fornøyd med at drøye 50 personer hadde møtt opp på Svanhovd.

 

Samtidig ønsket hun spesielt velkommen til naturfotograf Arne Nævra som innledet møtet med en snikpremiere på storsatstingen "Norske Naturperler". Nævra viste unike filmklipp fra de 8 utvalgte naturperlene, blant annet fra Pasvikdalen.

 

 

 

 

 

 

 Etter filmen innledet styreleder om nasjonalparkstyrets arbeide og tanker rundt framtidig forvaltning og aktuelle tema til forvaltningsplanen. Se Powerpoint

Deretter orienterte nasjonalparkforvalter Rolf E. Sch. Kollstrøm om sine arbeidsoppgaver, det trilaterale naturvernsamarbeidet, samarbeidet med det lokale Statens Naturoppsyn, den videre revisjonsprosessen og pekte tilslutt på enkelte konkrete utfordringer framover. Se powerpoint

Siste innleder var Gunnar Reinholdtsen som medlem fra Naturvernforbundet i det faglige rådgivende utvalget for Øvre Pasvik nasjonalpark. Han viste konkrete eksempler på tilrettegging for besøkende i Enaresjøen på finsk side som kan ha overføringsverdi til Øvre Pasvik nasjonalpark med landskapsvernområde. Se powerpoint

 

 

 

 

 

 

Tema som ble tatt opp fra salen

Styrets mandat ble tatt opp. Styreleder og øvrige fra styret avklarte at styret som forvaltningsmyndighet må virke innenfor verneforskrifter og naturmangfoldloven. Hovedmålet er å ivareta verneformålet. Samtidig er det rom for skjønnsmessige vurderinger og et stort behov for mer kunnskap om natur- og kulturkvaliteter som grunnlag for tilrettelegging for besøkende og skjøtselstiltak. Styret ønsker mange innspill utenfra i arbeidet med revisjon av forvaltningsplanen.

Flere i salen tok opp styrets rolle i forhold til næringsutvikling og reiseliv tilknyttet nasjonalparken.  Styret utfordret næringen selv til å komme med innspill på behov. Fra salen ble det påpekt at besøkende hadde ulike mål og ønsker. Noen ønsket seg villmarksopplevelser mens andre ville ha større grad av tilrettelegging. En strategi for håndtering av trafikk og volum på tilretteleggingstiltak ble etterlyst. Her kom innspill fra tilrettelegging i randområdene til nasjonalparken til sterkere tilrettelegging i mer sentrale deler av nasjonalparken. Det ble luftet tanker om en form for besøkssenter ved Sortbrysttjern, etablering av fugletårn, flere merkede stier/skispor og flere overnattingstilbud i nasjonalparken. Konflikten med båt- og kanoferdsel i hekketiden for blant annet sangsvane, mente flere måtte løses gjennom informasjon og styring, og ikke forbud.

Ellers ble det fra salen understreket behovet for et fortsatt masseuttak i landskapsvernområdet til lokal bruk, og behov for løpende vedlikehold av skogbilvegene inn mot nasjonalparken. Videre ble det påpekt at flere lokale burde benytte seg av nasjonalpark, her ble styret bedt om å prioritere opplegg for skolene. Behovet for kunnskapsbasert forvaltning ble understreket og Bioforsk Svanhovd ble utfordret på hva de kan bidra med framover. 

 

Gjeldende forvaltningsplan ble utarbeidet i perioden 2005-2007, og ble godkjent av Direktoratet for naturforvaltning i april 2009. Styret ser behov for en revisjon, blant annet er tiltaksdelen av planen nær gjennomført.

Les oppstartsmeldingen

Innspill og merknader til revisjonen sendes ovre.pasvik@fylkesmannen.no innen 15.11.2012. På nyåret vil nasjonalparkstyret sende forslag til ny forvaltningsplan på en bred høring. Direktoratet for naturforvaltning godkjenner endelig forvaltningsplan.

(Publisert:29.08.2012 Sist endret:12.11.2012)