Naturen

På dei underliggande menyane finn du informasjon om naturen i Reinheimen.

sol (Publisert:21.11.2011 Sist endret:05.01.2015)

Landskap og geologi

(Av Bjørn A. Follestad, NGU)Bjørn A. Follestad har skrive ein artikkel om "Reinheimens geologi" som omtalar både berggrunn, landskapsforming og lausmassar. Det er lenke til artikkelen nedanfor.   NGU har også utarbeidd eit berggrunnskart for Reinheimen som det er lagt ut lenke til nedanfor.     Reinheimen_Geolog.pdfBergrunnskart

sol (Publisert:21.11.2011 Sist endret:09.05.2013)

Planteliv

Plantelivet består av vegetasjonstypar og enkeltartar. Reinheimen er eit stort og variert område med stor variasjon i vegetasjon og flora. Det har stor spennvidde i miljøtilhøve og inneheld mange verdifulle lokalitetar og interessante og dels truga artar.  

(Publisert:21.11.2011)

Dyreliv

Dyrelivet i Reinheimen har villreinen som ein nykkjelart, men anna dyrelivet er også rikt til stades i verneområda. Faunaen i dei aktuelle verneområda viser stor variasjon i leveområde, frå produktiv barskog via fjellbjørkeskog til risheier, lavflyer og vegetasjonsfrie område i dei høgastliggande områda. I tillegg finst artar knytt til vatn og våtmark. Verneplanområdet har difor totalt sett ein ...

sol (Publisert:21.11.2011 Sist endret:07.06.2018)

Klima

Klima er den gjennomsnittlege værtypen ein finn i eit område over tid, t.d. 30 år. Klimaet i området varierer frå klart oseanisk (kystprega klima) i dei nordvestelege delane av området til kontinentalt (innlandsklima) i Lom, Vågå og deler av Skjåk og Lesja. Fjella i grenseområda mellom Møre og Romsdal og Oppland gjev ein regnskugge som har følgjer for klimaet i området. Vest i Romsdalsfjella kan ...

(Publisert:19.03.2013)

Naturgeografi

Det er gjort ei naturgeografisk inndeling av naturen i Norden (Nordisk Ministerråd, 1984). Dei ulike regionane er nummererte med eit tal og ein bokstav for underregionen. Dei aktuelle verneområda er klassifiserte til å ligge i 4 regionar/underregionar:   33c Forfjellsregionen med hovudsakleg nordleg boreal vegetasjon (underregion Gudbrandsdalen med sidedalar). 35e Fjellregionen i ...

(Publisert:19.03.2013 Sist endret:06.05.2013)

Prioriterte naturtypar

Gjennom ulike delprosjekt er det tidlegare gjennomført kartlegging av biologisk mangfald og naturtypar i kommunane. Vi har i tabellen nedanfor sortert ut dei områda som er registrert med prioriterte naturtypar i Reinheimen. Lokalitetane er sortert på verneområde/ kommune og etter verdi. I tillegg er det gjeve opplysning om naturtype og areal.

(Publisert:19.03.2013 Sist endret:06.05.2013)