Dokumentarkiv


På dei underliggande sidene finn du planar, rapportar og rettleiarar knytt til forvaltinga av Reinheimen.

(Publisert:10.08.2013 Sist endret:22.05.2014)

Kongeleg resolusjon

Etter norsk statsskikk skal mange av dei viktigaste avgjerdene formelt gjerast av «Kongen i statsråd».

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:10.08.2013)

Verneforskrifter og lovverk

Nedanfor finn du lenker til verneforskriftene for dei ulike verneområda i Reinheimen.

(Publisert:05.05.2013 Sist endret:15.05.2020)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal utdjupe og presisere dei einskilde verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarleg for utarbeiding av forvaltningsplanen.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:10.08.2013)

Skjøtselsplanar

Det er utarbeidd skjøtselsplanar for følgjande område: Verneområde Plan Status Romsdalen landskapsvernområde Skjøtselsplan for Gravdehaug Godkjend DN 2013 Romsdalen landskapsvernområde Skjøtselsplan for utvalde lokalitetar i Romsdalen landskapsvernområde Godkjend DN 2013 Finndalen landskapsvernområde Skjøtselsplan for utvalde lokalitetar i Finndalen landskapsvernområde ...

(Publisert:19.03.2013 Sist endret:13.07.2017)

Fagrapportar

For å kunne utføre ei god forvalting og ha ein aktiv skjøtsel trengst det faglege registreringar, vurderingar av verneverdiane og bruken av verneområda. Før nasjonalparkstyret vart etablert har Kontaktutvalet for Reinheimen fått utført ulike kartleggingsarbeid. Lista her vil bli fyllt på etterkvart.  Verneområde Tema Namn rapport Fagansvarleg  År Reinheim ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:07.07.2019)

Rettleiarar og skjema

Det er utarbeidd ei rad med rettleiarar og brosjyrer/skjema for mange tema som kan vere aktuelle for brukarane av Reinheimen nasjonalpark og tilgrensande verneområde. Under er det ei liste med lenker til fleire av desse. Lista blir oppdatert ved behov.   Tema Namn Utgjevar År Stimerking Merkehandboka DNT 2013 Forvaltning Forvaltningshandboka Naturvern kap ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:13.10.2017)

Verneplanen

Gjennom handsaming av St. meld. nr. 62 (1991-92); Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge (Nasjonalparkmeldinga), slutta Stortinget seg til at det skal utarbeidast framlegg til verneplan for Reinheimen. Dokumenta i Verneplan for Reinheimen (juni 2004) er lagt ut nedanfor.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.05.2013)

Årsmelding og rapportar

Issoleie, Ranunculus glacialis. Foto: Kjell Stålevik.

Årsmeldingar og rapportar som gjeld forvaltning av verneområdet vert lagt ut her.

Tiltaksmidlar og bestilling av tenester frå SNO

Sherpa i arbeid på Billingen, oktober 2016

Bestillingsmøta er ein formalisert prosess mellom forvaltningsmyndigheita og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt. Føremålet er å sikre god dialog og avklare prioritering av oppsynet si innsats, og gjennomføring av tiltak i felt som SNO kan utføre.

(Publisert:06.06.2013 Sist endret:04.05.2018)

Kompetanseprogram 2016

Frå kompetansedagane på Grotli 10. - 11. juni 2013

Det vart gjennomført kompetansedagar for Nasjonalparkstyret for Reinheimen i Lom 12. - 13. april. Program og presentasjonar kan du lese ved å klikke på lenka under:http://www.nasjonalparkstyre.no/Reinheimen/Nyhende1/Kompetansedagar-for-nasjonalparkstyra-12-13-april/  

(Publisert:14.06.2013 Sist endret:19.05.2016)