Fagrapportar

For å kunne utføre ei god forvalting og ha ein aktiv skjøtsel trengst det faglege registreringar, vurderingar av verneverdiane og bruken av verneområda.

Før nasjonalparkstyret vart etablert har Kontaktutvalet for Reinheimen fått utført ulike kartleggingsarbeid.

Lista her vil bli fyllt på etterkvart. 

Verneområde Tema Namn rapport Fagansvarleg  År
Reinheimen Kulturminne Krynkelen, Arkeologiske sikringsundersøkelser av fonn og fangstanlegg. Rapport nr.2 - 2017. Universitetet i Bergen. 2017
 Reinheimen  Kulturminne Reinheimen Nyregistreringar av fangstminne 2010-2011 NINA rapport 784  NINA  2013
Reinheimen

Sårbarhetsvurdering rovfugl og våtmarksfugl

Reinheimen nasjonalpark(med tilliggende verneområder) Sårbarhetsvurdering rovfugl/ våtmarksfugl 2017. Rapport nr. 6 2018 Kistefos Skogtjenester 2018
Tafjorden-Reindalen

Naturtype /

Biologisk mangfald

 

Muldalsgardane og Muldalsætra i Tafjord - Biologisk mangfold og forslag til skjøtselstiltak

Økolog Vatne

 2013

 Lordalen

 Naturtype

 Naturverdier i Lordalen landskapsvernområde

 Økolog Vatne

 2012

Reinheimen

 Brukarundersøking

 Bruk og brukere i Reinheimen sommeren 2011

Fylkesmannen i Oppland

 2012

 Romsdalen

 Naturtype

 

Registrering av biologisk mangfald og vurdering av skjøtselsbehov for fire prioriterte naturtypelokalitetar innan Romsdalen landskapsvernområde

 Bioreg AS

 2011

 Finndalen

 Naturtype

 

Kartlegging av naturtyper og kulturlandskapsverdier i Finndalen landskapsvernområde

 Miljøfaglig Utredning AS

 2011

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:07.07.2019)