Rettleiarar og skjema

Det er utarbeidd ei rad med rettleiarar og brosjyrer/skjema for mange tema som kan vere aktuelle for brukarane av Reinheimen nasjonalpark og tilgrensande verneområde. Under er det ei liste med lenker til fleire av desse. Lista blir oppdatert ved behov.

 

Tema Namn Utgjevar År
Stimerking Merkehandboka DNT 2009
Forvaltning Forvaltningshandboka Naturvern kap.1  DN 2010
  Forvaltningshandboka Lovverket kap.2    
  Forvaltningshandboka Verneområde kap.3    
  Forvaltningshandboka Vernevedtak kap.4    
  Forvaltningshandboka Forvaltning av verneområde kap.5    
  Forvaltningshandboka Tilsyn med verneområde kap.6    
Skjøtsel Skjøtselshandboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker  Ann Norderhaug 1999 
Økonomi  Strategi for bruk av midlar til tiltak i verneområde  DN  2007 
Forvaltning Rundskriv om forvaltning og verneforskrifter DN 2010
Motorferdsel  Mal for øvingsplan NP-styret 2013

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:18.06.2013)