Rettleiarar og skjema

Det er utarbeidd ei rad med rettleiarar og brosjyrer/skjema for mange tema som kan vere aktuelle for brukarane av Reinheimen nasjonalpark og tilgrensande verneområde. Under er det ei liste med lenker til fleire av desse. Lista blir oppdatert ved behov.

 

Tema Namn Utgjevar År
Stimerking Merkehandboka DNT 2013
Forvaltning Forvaltningshandboka Naturvern kap.1  DN 2010
  Forvaltningshandboka Lovverket kap.2    
  Forvaltningshandboka Verneområde kap.3    
  Forvaltningshandboka Vernevedtak kap.4    
  Forvaltningshandboka Forvaltning av verneområde kap.5    
  Forvaltningshandboka Tilsyn med verneområde kap.6    
Forvaltning Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter. Veileder M106-2014 Miljødirektoratet 2014
Forvaltning Veileder for besøksforvaltning i norsk verneområder. M-415|2015 Miljødirektoratet 2015
Skjøtsel Skjøtselshandboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker  Ann Norderhaug 1999 
Økonomi  Strategi for bruk av midlar til tiltak i verneområde  DN  2007 
Forvaltning Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven. Veileder M-420 |2015. Miljødirektoratet og Riksantikvaren 2015
Motorferdsel Mal for øvingsplan i redningstenesta NP-styret 2013
  Søknadsskjema NP-styret 2017
  Rapportskjema NP-styret 2017

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:13.10.2017)