Møtekalender


Møter for Reinheimen nasjonalparkstyre er opne, offentlege møte. Sekretariatet sender innkalling til styret i e-post med sakspapir i tillegg til at møtet blir offentleg tilgjengeleg på styret si nettside.

Etter møtet blir det ført protokoll som er tilgjengeleg på styret sine nettsider. Dette er grunnlag for utsending av melding om vedtak. Protokoll og melding  vert sendt per mail til miljødirektoratet, Fylkesmannen og kommune som er involvert.

Alle vedtak frå 2014 er registrert i Miljøvedtaksregisteret. Dette er eit offentleg register for alle enkeltvedtak etter naturmangfoldlova, om verneområder, utvalde naturtypar, prioriterte artar, artsfredningar, felling av rovvilt mm. Alle vedtak etter 24.01.14 innafor verneområda Reinheimen nasjonalpark og landskapsvernområda Ottadalen, Finndalen, Lordalen, Romsdalen, Trollstigen og Tafjorden-Reindalen, er registrert i Miljøvedtaksregisteret

Offentlege dokument kan og søkast opp via offentleg elektronisk postjournal (OEP).

MØTEKALENDER 2017:
Måndag 13. mars:  Lesja

Måndag 26. juni
: Lom/Vågå

Forslag til møteplan for 2. halvår vert lagt fram på styremøte 13.mars 2017.
I tillegg vert det møte i AU-Reinheimen etter behov.