Regional plan for Ottadalsområdet, 3.høyring.

Villreinflokk i Reinheimen
Villreinflokk i Reinheimen, Foto: Kjell Stålevik

Regional plan for Ottadalsområdet vert lagt ut til offentleg ettersyn for 3. gong. Høyringsfristen er utsett til 4. november 2015. I høyringsbrevet er det skildra tre endringar i plan etter 2.høyringsrunde. I tillegg er det gjort endringar i buffersona ved Grotli i Skjåk. Plandokumenta kan du lese på nettsida til Oppland fylkeskommune: http://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/planlegging/regional-planlegging/regional-plan-for-ottadalsomradet.60707.aspx

(Publisert:22.10.2015 Sist endret:11.12.2020)