Tiltaksplan for 2020

Reisa nasjonlaparkstyre søker årlig om midler gjennom bestillingsdialogen. For året 2020 er det søkt om totalt kr 970.000,-. Det er begrenset med midler og fordelingen skjer skjønnsmessig fra Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn til alle nasjonalpark- og verneområdestyrer i landet. Endelig tildeling har ikke kommet med planen som ligger til grunn for søknad følger her.

(Publisert:31.01.2020)