Forvaltningsplan

På denne siden finner du dokumenter og prosessbeskrivelse for arbeidet med Forvaltningsplanen for Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarhálti landskapsvernområde.

En forvaltningsplan er et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet. Planen skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging. Planen inneholder bla presisering og utdyping av verneforskriften, retningslinjer for dispensasjonspraksis og bruk av området, rutiner for behandling av saker etter verneforskriften og dokumentasjon på tilstand for natur, kulturminner og brukerinteresser.

DOKUMENT NAVN

Dato

Dokumenter (last ned)

Forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi (Utkast gjennomgått av NP styret)   09.01.2018 Last ned (word)
    Last ned (pdf)
 Vedlegg til Forvaltningsplan  06.07.2017 Last ned

 

 

 

 

 

 

Det legges nå frem et nytt utkast til plan (under arbeid). Plan for gjennomføring av prosessen er som følger;

  • Sept-Nov 2017 - Faglig sjekk Miljødirektoratet 1
  • Bearbeiding
  • Januar 2018 - Faglig sjekk Miljødirektoratet 2
  • Februar - April 2018 - Høring (inkl høringsmøter)
  • April 2018 - Bearbeiding av innspill
  • Mai 2018 - Sluttbehandling

Nytt utkast 2018 - Forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi

Nasjonalparkstyret vedtok etter første høring (juni - okt 2015) å gjennomføre en prosess for å tilpasse forvaltningsplanen til de gjeldende malene for slike planer. Det var også et ønske om å innarbeide besøksforvaltningsstrategi i det ny planutkastet. Det har også vært gjennomført en særskilt prosess med reindriftsnæringen for å prøve å komme til enighet om de deler som berører reindriftsnæringen.

Med bakgrunn i dette legges det frem nytt utkast til plan:

 

 

Eldre plandokumentene og rapporter

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarhálti landskapsvernområde lagt ut på høring etter vedtak 2. juni 2015 - se  høringsbrevet  her.

Hvilke

Dato

Dokumenter (last ned)

Høringsutkast - (bearbeidet etter faglig gjennomgang) 02.06.2015
 Forvaltningsplan - Bestemmelser og retningslinjer   Last ned
VEDLEGG: B - Kunnskapsgrunnlag og vurderinger   Last ned
 VEDLEGG: C -Tiltaksplan  

Last ned

 Temakart   Geologi - Dyreliv - Kulturminner - Naturtyper - Rødlisteplanter

Første utkast forvaltningsplan -  (utarbeidet av "Reisagruppa")

01.04.2014 Samlet dokument (5MB)
   

Kunnskapsgrunnlaget - Rapporter

   
Fastboende bruk av meacchi i Kautokeino kommune og konsekvenser ved etablering av naturvernområder. Sámi allaskuvla 2010    Last ned rapport
 Rapport for registreringsprosjektet for kulturminner i Reisa NP 2007-2008. Sametinget 2011   Last ned rapport 
 Kartlegging av naturverdier i området sør for Ráisjávri i Reisa nasjonalpark. Ecofact 2012   Last ned rapport 
 Bruk av Reisa NP og Ráisdouttarhálti LVO av fastboende i Nordreisa og Kåfjord. Halti NPS 2008    Last ned rapport
 Besøkskartlegging Reisa NP. Nordreisa kommune - 2008    Last ned rapport
 Sammenfatning_elvebåttrafikk_Reisaelva. AsgeirBlixgaard-2011    Last ned rapport
 Vegetasjon i Reisavassdraget.Hartvig Sætra.    Last ned rapport
Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa. Ecofact.2010. Link Last ned rapport
Handlingsplan for fem karplanter antatt truet av utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget. Fylkesmannen i Finnmark. 2011 Link
   

Andre relevante rapporter og lenker

 
Medforvaltning som ideal og praksis. Masteroppgave Universitetet i Tromsø. 2013. Link  

 

 

 

 

 

 

Prosessbeskrivelse og prosessdokumenter

Fylkesmannen i Troms hadde ansvaret for å utarbeide utkast til forvaltningsplan ved oppstart av arbeidet i 2006/2007. Etter konsultasjon med Sametinget ble det enighet om prosess. Det ble på bakgrunn av dette etablert en arbeidsgruppe - "Reisagruppa" som fikk ansvar for å bistå i utarbeidelsen av planutkast. Når Reisa nasjonalparkstyre ble oppnevnt i 2011 ble det avgjort at Fylkesmannen skulle sluttføre arbeidet med forvaltningsplan sammen med Reisagruppa.

Det er ført protokoller fra alle møtene i prosessen. Disse kan lastes ned her;

Reisa nasjonalparkstyre overtok ansvaret for når styret ble oppnevnt, men overtok ikke arbeidet i praksis før ved overlevering av planutkast fra "Reisagruppa" den 01.04.2014. Prosessen har vært som følger:

  • Styret behandlet planen i juni 2014 og sendte deretter planutkastet over til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang uten vesentlige merknader eller endringer.
  • Miljødirektoratet har i brev fra april 2015 gitt noen merknader og innspill til plandokumentet.
  • Reisa NP styre gjorde endringer av plandokumentet i henhold til innspill nevnt over. I hovedsak deling av planen i flere deler, dvs formelt plandokument og 2 vedlegg.
  • Høringsutkast behandles i Reisa NP styre den 02.06.2015 (se protokoll). Planen med vedlegg legges ut på høring med frist for innspill og merknader den 01.10.2015.

Behandling etter høring

Frist for høring var satt til 15. oktober 2015. Det er kommet inn 4 svar på høring;

Reinbeitedistrikt 36, Reinbeitedistrikt 42, Norske samers riksforbund, Naturvernforbundet 

Det er gitt utsatt frist til Sametinget og Halti nasjonalparksenter.

Sametinget har i samsvar med inngåtte avtaler med staten krav på å vurdere innspill fra samiske interesser før de gir sin uttalelse til planen eller krever konsultasjon med nasjonalparkstyret eller Miljødirektoratet.

21.10.2015 Brev fra Nasjonalparkstyret - Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarháldi landskapsvernområdet ble sendt. Se brevet.

(Publisert:23.11.2012 Sist endret:29.05.2018)